G-WN6ZVRE1PP
Menu
Uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

1.            I Design sieraden, gevestigd te Hazerswoude dorp, KvK-nummer 28069919, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

2.            De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3.            Partijen zijn verkoper en koper samen.

4.            Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.                  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2.                  Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

1.                  De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht.

               In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en van de vooruitbetaling.

2.                  Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat

               koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3.                 Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper.

               Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.                  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

1.                  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard

              dan vervalt het aanbod.

2.                 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk

              én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.                  Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

4.                  De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1.                  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden

                te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.                  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

               Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.                  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

4.                  Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding

               van deze prijs tot gevolg heeft.

 

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang

1.       Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

Artikel 7: Onderzoek, reclames

1.            Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2.            Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde producten moeten binnen 14 werkdagen na de dag van aflevering van de producten door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

3.            Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

4.            Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 

Artikel 8: Levering

1.            Levering geschiedt ‘af winkel’. Dit houdt in dat, tenzij anders vermeld, de verzendkosten voor de koper zijn.

2.            Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze producten hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3.            Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper op te slaan.

4.            Indien de producten worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5.            Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

6.            Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 9: Overmacht

1.                  Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door

               koper geleden schade.   

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1.                  De bij verkoper aanwezige producten blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald.

               Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2.                  Indien producten nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie.

               Het product wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

6.                  In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1.                  Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat

               in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen

               risico volgens de desbetreffende polis.

2.                  Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende

               ondergeschikten.


 Artikel 12: Klachtplicht

1.                  Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van

               de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

2.                  Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en indien niet mogelijk het in rekening gebrachte bedrag terug te betalen.


 Artikel 13: Garanties

1.                  Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt,

               dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode

               zoals door de producent is bepaald.

2.                 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming -

               koper of derden wijzigingen  hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor

               het niet bestemd is.

4.                  Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de

               producent wordt verstrekt.


Artikel 14 Retourneren.

1.           Koper heeft het recht de bestelling – gegraveerde producten uitgezonderd – tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

2.           Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

3.          De kosten voor retour van de koper thuis naar onze webshop zijn voor eigen rekening.

4.          Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en

             verpakking aan ons geretourneerd worden.

5.         Om gebruik te maken van dit recht dient koper contact op te nemen via info@idesignsieraden.nl  Verkoper zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen

            14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour is ontvangen.

6.        Gegraveerde producten worden speciaal voor koper gemaakt, volgens de door koper ingevoerde specificatie. Het herroepingsrecht is hierop dan ook niet

           van toepassing. De verkoop van deze producten is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

1.            Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.  

2.            Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden

           aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

Artikel 16: Forumkeuze

1.       Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.